KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz” w Warszawie (OPP „Żoliborz”) jest Dyrektor OPP „Żoliborz”.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w OPP „Żoliborz” jest Pan Marcin Fliciński, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor OPP „Żoliborz” - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  a) rekrutacji dzieci do OPP „Żoliborz”,
  b) ewidencji dzieci w OPP „Żoliborz”,
  c) prowadzenia dokumentacji uczestnictwa w zajęciach, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
  d) w celach sprawozdawczych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych, w celach o których mowa w pkt 4, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych i dziecka będą:
  a) OPP „Żoliborz”,
  b) organy nadzoru,
  c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy OPP „Żoliborz”,
  d) podmioty współpracujące z OPP „Żoliborz” w zakrese edukacji, opieki i wychowania
  zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2016 z póź. zm.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w OPP „Żoliborz” przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działalności statutowej OPP „Żoliborz” wobec Pani/Pana dziecka.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.