„Kluczem do edukacji jest przeżycie piękna”
Friedrich von Schiller

Nauczyciele w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz” mają szczególny przywilej rozwijania zainteresowań i uzdolnień dziecka. Mogą podejść indywidualnie do każdego uczestnika, rozpoznać jego zainteresowania i tak poprowadzić zajęcia, aby uczestnik wszechstronnie uczestniczył w życiu kulturalnym nie tylko jako odbiorca, ale również jako twórca.

Nasza Kadra Pedagogiczna to specjaliści w swoich dziedzinach, zaangażowani i doświadczeni w pracy z dziećmi i młodzieżą. Podczas zajęć są otwarci i kreatywni, zawsze chętnie pomagają naszym uczestnikom w przezwyciężaniu trudności. Stale podnoszą swoje kwalifikacje, dzielą się posiadaną wiedzą i umiejętnościami.

Do współpracy zapraszamy Rodziców naszych uczestników. Nasi nauczyciele są zawsze z nimi w kontakcie i angażują ich do pracy na rzecz placówki.

Misją OPP „Żoliborz” jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych dzieci i młodzieży, szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego.

Działalność edukacyjno-wychowawcza jest realizowana poprzez:

  1. Zapewnienie bezpłatnego dostępu do zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.
  2. Promowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z amatorskim ruchem artystycznym.
  3. Promowanie szeroko pojętej kultury z naciskiem na tradycje regionalne, lokalne i patriotyczne.
  4. Zapewnienie dostępu naszym wychowankom do różnego rodzaju wydarzeń artystycznych oraz z zakresu szeroko pojętej sztuki, w tym muzycznej, teatralnej i plastycznej.
  5. Tworzenie przyjaznej atmosfery i spełnianie oczekiwań odbiorców kultury.
  6. Podnoszenie w społeczności lokalnej poziomu wiedzy i umiejętności korzystania z oferty kulturalnej, inspirowanie i edukowanie celem podnoszenia aspiracji społecznych mieszkańców.
  7. Wzmocnienie pozycji placówki w środowisku lokalnym.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz” utworzone zostało w styczniu 1998 r. na mocy Uchwały Nr 762/LVIII/97 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 18 grudnia 1997 r. Od 2001 r. siedziba OPP mieści się przy ulicy ks. J. Popiełuszki 13 na parterze bloku mieszkalnego należącego do wspólnoty mieszkaniowej. Pomieszczenia na porterze budynku wynajmowane są od ZGN na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 12.09.2001 r.

Placówka zajmuje 381,35 m2 i dysponuje oddzielnym wejściem. W OPP Żoliborz znajdują się pracownie: komputerowa, plastyczna, ceramiczna, dwie muzyczne, do zajęć przedmiotowych oraz do zajęć sportowych.

Z uwagi na usytuowanie OPP nie dysponuje terenem zewnętrznym (brak boiska / placu zabaw).